Iman Kepada Hari Akhir

Ada beberapa pertanyaan mengenai Iman kepada hari akhir.

Dua Jenis Kehidupan Manusia

Tanya: Terbagi berapakah kehidupan manusia itu?

Jawab: Kehidupan manusia terbagi dua: kehidupan pendek di Darul ‘Amal dan kehidupan abadi di Darul Jaza.

Darul Amal
Tanya: Apakah Darul ‘Amal itu?
Jawab: Darul ‘Amal (tempat beramal) adalah bumi atau dunia yang kita tempati sekarang ini sampai batas waktu tertentu yang amat singkat, tempat dan waktu yang diberikan kepada kita untuk melakukan amal yang kita kehendaki seperti orang-orang sebelum kita yang juga telah mengalaminya.

Allah swt berfirman:
Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan tiada sesuatupun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya,niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu mahluk yang melatapun akan tetapi Allah menangguhkan (penyiksaan) mereka, sampai waktu yang tertentu; maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya. (Fathir (35): 44-45).

Setiap lewat sehari, kesempatan hidup pun berkurang dan kita semakin dekat dengan Darul Jaza (negeri balasan). Dan bila kesempatan itu benar-benar habis, hidup di dunia ini terasa kurang dari sesaat.

Allah swt berfirman:
Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka, (mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah berdiam (di dunia) kecuali hanya sesaat di siang hari, (di waktu itu) mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. (Yunus (10): 45).


Darul Jaza

Tanya: Lalu apa yang dimaksud dengan Darul Jaza?

Jawab: Darul Jaza adalah negeri akhirat tempat manusia mendapatkan balasan semua perbuatannya di Darul Amal. Sedangkan maut adalah titik perpindahan dari Darul Amal ke Darul Jaza. Generasi yang hidup saat ini termasuk Anda maksimal 100 tahun lagi akan mendapatkan balasan perbuatan mereka, Allah swt berfirman:

Katakanlah: “Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.” Dan, jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): “Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin.” (As-Sajadah (32): 11-12).

Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombongrombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu
yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?” Mereka menjawab: “Benar (telah datang)”. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan (kepada mereka): “Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya” Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan (pula). sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu sedang pintupintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! Maka masukilah syurga ini, sedang kamu kekal di
dalamnya”. Dan mereka mengucapkan: “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki; maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orangorang yang beramal”. Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling
‘Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”. (Az-Zumar (39): 70-75).

Hari Akhir adalah Bukti Keadilan Ilahi

Tanya: Apakah dalil seorang mu’min terkait imannya kepada hari akhir?
Jawab: Dalil terpenting adalah informasi semua rasul tanpa kecuali tentang hakikat hari akhir yang mereka terima dari Allah swt, dan mereka adalah orang-orang yang telah menunjukkan kepada manusia bukti-bukti kebenaran risalah mereka. Di samping itu ada juga dalil-dalil ‘aqli (logika).

Tanya: Apa saja dalil aqli itu?
Jawab: Banyak sekali, diantaranya adalah dalil logika keadilan ilahi.

Tanya: Apa maksud dalil logika keadilan ilahi?
Jawab: Dalam diri manusia ada perasaan cinta kepada keadilan, perasaan yang membuatnya membenci kezaliman. Pencipta perasaan cinta keadilan dalam diri manusia ini adalah Allah swt Pencipta manusia, dan merupakan aksioma bahwa Sang Pencipta lebih agung dan lebih sempurna dari ciptaan-Nya, dan bagi Allah segala perumpamaan yang sempurna. Jadi, keadilan Allah swt jelas Maha sempurna sedangkan makhluknya tidak. Jika rasa keadilan dalam diri manusia menolak perlakuan sama antara orang zalim dan yang terzalimi, antara pembunuh dengan korban terbunuh, orang yang taat dengan yang membangkang, maka keadilan ilahi yang sempurna tentunya lebih menolak penyamaan antara si zalim dengan yang dizalimi, antara pembunuh dan terbunuh, antara yang taat dan yang melakukan maksiat, antara mu’min dengan kafir, dan antara orang baik dan orang jahat. Allah swt berfirman:

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang- orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat ma’siat? (Shad (38): 27-28).


Namun kita tidak mendapati keadilan sempurna di dunia, belum ada balasan yang setimpal atas semua perbuatan manusia yang baik maupun buruk. Dengan logika keadilan ilahi yang tak mungkin diragukan, kita beriman bahwa penghitungan dan balasan amal yang seadil-adilnya itu akan kita temui di hari akhir sebagaimana diinformasikan oleh semua rasul alaihimussalam.

Kesimpulan
• Kehidupan manusia terbagi dua: kehidupan singkat di Darul Amal, dan kehidupan abadi di Darul Jaza, sedangkan kematian adalah titik perpindahan antara keduanya.
• Siapa yang beramal shalih di dunia, Allah swt akan membalasanya dengan ganjaran pahala. Barangsiapa berbuat buruk, Allah swt mengancamnya dengan hukuman setimpal. Allah swt juga mengutus para rasul kepada manusia dan mereka telah membuktikan kebenaran pengakuan kerasulan mereka lalu menyampaikan wahyu Allah yang diantaranya berisi keimanan kepada hari akhir dan apa yang terjadi di sana.
• Keadilan Allah swt maha sempurna, dan konsekuensinya adalah perlakuan yang tidak sama antara yang jahat dan yang baik. Di dunia ini ganjaran untuk orang yang baik belum sempurna, begitu pula hukuman bagi orang jahat. Oleh karenanya Allah swt menjadikan hari akhir untuk menyempurnakan penghargaan kepada orang-orang yang telah berbuat baik dan mengadili serta menghukum orang-orang yang ingkar kepada-Nya.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *